Adverteren

Het is mogelijk een advertentie in Vooys te laten plaatsen. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar (3 keer in het geval van een dubbelnummer) en heeft een oplage van circa 450 exemplaren. Hiervan gaat het grootste gedeelte naar abonnees. Met een advertentie bereik je een publiek van lezers met interesse voor literatuur, zowel academici als geïnteresseerde leken. De prijzen zijn als volgt:

  • 1/2 pagina: 50 euro
  • 1 pagina: 80 euro

Meerdere advertenties in een nummer / in meerdere nummers een advertentie: korting op bovenstaande prijzen in overleg.

Als je wil adverteren in Vooys kun je contact opnemen via redactie@tijdschriftvooys.nl.