In deze webinar gaan docenten en onderzoekers het gesprek aan over de stand van zaken en vernieuwende vormen van literatuuronderwijs. Want hoe krijgen we jongeren weer met plezier aan het lezen? Verschillende onderwerpen en vragen komen deze avond aan bod. Moet er meer tijd worden besteed aan (historische) literatuur binnen het vak Nederlands, of ligt de oplossing in een actief leesbeleid, waar het schoolvak Nederlands meer een doe-vak dan een kijk-vak wordt. En hoe zit het dan met die wetenschappers in hun ivoren toren? Moeten onderzoekers die zich bezighouden met literatuuronderwijs tot de praktijk treden en ook regelmatig zelf voor de klas gaan staan?

  • Wendela de Raat vervult deze avond de rol van gespreksmoderator. Ze is actief als docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan Universiteit Utrecht en geeft les aan het Leidsche Rijn College in Utrecht als docent Nederlandse taal en literatuur.
  • Jeroen Dera werkt als neerlandicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn promotie op het kruisvlak van media- en literatuurgeschiedenis (2017) is hij zich gaan toeleggen op onderzoek naar literatuuronderwijs. In dat verband publiceerde hij onder meer het rapport De praktijk van de leeslijst: een onderzoek naar de inhoud en waardering van literatuurlijsten voor het schoolvak Nederlands op havo en vwo (2019). Met Charlotte Van den Broeck schreef hij onlangs een ‘doeboek’ over poëzie, onder de titel Woorden temmen: van kop tot teen (2020). De komende jaren gaat hij met een Veni-beurs van NWO-onderzoek doen naar de uiteenlopende manieren waarop in het voortgezet onderwijs het belang van lezen wordt beargumenteerd.
  • Renate van Keulen is in 2018 begonnen met haar promotieonderzoek aan Tilburg University. Daarvoor heeft ze 18 jaar gewerkt als tekstschrijver en in 2009 is ze gestart als docent Nederlands. Sinds het begin van haar carrière heeft literatuuronderwijs haar geboeid en het viel haar op dat er relatief weinig aandacht aan wordt besteed. De argumenten daarvoor zijn haar bekend, maar ze vindt het literatuuronderwijs niet alleen op zichzelf heel waardevol, maar het kan volgens haar ook bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen op andere onderdelen.
  • Els Stronks is hoogleraar vroegmoderne Nederlandse letterkunde, en ziet het grote verschil in geletterdheid van de Nederlandse bevolking in de vroegmoderne tijd en nu als een uitdaging. Hoe kunnen we via lees- en schrijfonderwijs weer meer Nederlandse jongeren aan het lezen en schrijven krijgen? Momenteel werkt ze samen met dichter, componist en onderzoeker Micha Hamel aan de ontwikkeling van de Schrijfakademie , een digitaal platform voor schrijfonderwijs voor het voortgezet onderwijs.